Lepingutingimused

Lepingute sõlmimine

Laenu saamiseks sõlmib laenusaaja Primeroga laenu- ja tagatislepingu. Mõlema lepingu tingimused sisalduvad ühes lepingudokumendis.

Laenulepingu alusel väljastab Primero laenusaajale kokkulepitud laenusumma.

Tagatislepingu eesmärgiks on tagada laenu - ja tagatislepingust tulenevaid Primero nõudeid laenusaaja vastu. Tagatislepingu alusel annab laenusaaja mootorsõiduki või muu riiklikkuse registrisse kantud vallasasja (tagatise) omandiõiguse tagatisena üle Primerole, jäädes ise tagatise kasutajaks. Tagatislepingu sõlmimine ja Primero poolt tagatisele omandiõiguse saamine on laenu väljamaksmise kohustuslik eeldus. Kui laenusaaja täidab oma rahalised kohustused Primero ees nõuetekohaselt, tagastab Primero tagatise omandi laenusaajale. Kohustuste rikkumise korral on Primerol õigus tagatis oma nõuete katteks tagatislepingus sätestatud korras realiseerida.

Kui laenusaaja soovib Primerole antava tagatise omandada esmalt kolmandalt isikult, peab ta selleks sõlmima müüjaga vastava müügilepingu ja leppima ise müüjaga kokku tagatise omandamise tingimused. Primero sellise müügilepingu pooleks ei ole ning Primero ja laenusaaja vahelisi suhteid reguleerivad eraldiseisvad laenu- ja tagatisleping.

Laenu - ja tagatislepingu sõlmimiseks on järgnevad võimalused:

  • leping allkirjastatakse paberkandjal Primero klienditeeninduskeskuses või digiallkirjaga elektrooniliselt;
  • eelneval kokkuleppel Primeroga võib laenusaaja lepingu allkirjastada, kasutades AS-i Eesti Post või muu ettevõtte poolt osutatavat isikusamasuse tuvastamise teenust. Teenuse kasutamisega seotud kulud kannab laenusaaja.

Laenusaaja kohustused ja vastutus

Laenusaaja peab vastavalt kokkulepitud maksegraafikule tegema Primerole tähtaegselt laenu - ja intressimakseid ning täitma muid laenu- ja tagatislepingust tulenevaid kohustusi.

Laenusaaja kasutusse jääva tagatise suhtes peab laenusaaja käituma heaperemehelikult ja vastutustundlikult, järgides seejuures vajalikke kasutus - ja hooldusjuhendeid. Laenusaaja peab tegema kõik mõistlikult võimaliku, hoidmaks ära tagatise kahjustumist. Kui kahjustumine leiab siiski aset, tuleb laenusaajal kahjustused oma kulul kõrvaldada. Laenusaaja peab tagatislepingu kehtivuse ajal tagama, et tagatis vastab õigusaktidega kehtestatud tehnonõuetele (mh on tähtaegselt läbinud tehnoülevaatuse) ning tagatise suhtes kehtib kohustuslik liikluskindlustus ja vastavalt laenu- ja tagatislepingu tingimustele kaskokindlustus.Tagatise käsutamine (mh selle müümine ja pantimine) ei ole ilma Primero eelneva nõusolekuta lubatud.

Laenu - või tagatislepingus sätestatud kohustuste rikkumisel on Primerol õigus kasutada laenusaaja suhtes õiguskaitsevahendeid. Laenulepingust tulenevate laenusaaja kohustuste rikkumine on ühtlasi käsitletav tagatislepingu rikkumisena ning vastupidi. Sõltuvalt rikkumise iseloomust ning lepingus kokkulepitust, võib Primero laenusaaja kohustuste rikkumisel nõuda viivist (rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel), kahju hüvitamist, leppetrahvi (nt tagatise kindlustamise kohustuse rikkumisel), öelda lepingu erakorraliselt üles või kasutada vastavalt asjaoludele muid õiguskaitsevahendeid.

Tagatise realiseerimine

Laenu - või tagatislepingust tulenevate laenusaaja kohustuste rikkumine annab muude õiguskaitsevahendite kasutamise kõrval Primerole õiguse tagatis realiseerida. Tagatise realiseerimise korral tuleb laenusaajal tagatise ja seotud dokumentide otsene valdus viivitamatult Primerole üle anda. Sellisel juhul rahuldatakse Primero nõuded laenusaaja vastu tagatise arvelt. Laenusaaja kohustused, mida ei saa tagatise arvelt katta, tagatise realiseerimisega ei lõpe.

Lepingute lõppemine

Laenu - ja tagatisleping lõpevad korraliselt lepingutest tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise korral. Sellisel juhul tagastab Primero tagatise omandi laenusaajale ning teeb võimalikuks laenusaaja kandmise vastavasse riiklikkuse registrisse tagatise omanikuna. Tagatise omandi üleandmisega seotud kulud ja tasud kannab laenusaaja.

Laenusaajal on õigus igal ajal laen või osa sellest ennetähtaegselt tagastada, teatades sellest Primerole vähemalt kolm tööpäeva ette kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (mh e-kirja teel) avalduse esitamisega.

Primerol on mõjuval põhjusel õigus laenu - ja tagatisleping erakorraliselt üles öelda. Selliseks mõjuvaks põhjuseks on mh laenu - või tagatislepingus sätestatud Laenusaaja kohustuste rikkumine (nt kui laenusaaja ei täida kohaselt maksekohustusi, eirab tagatislepingus tagatise suhtes sätestatud kohustusi vms). Laenu - või tagatislepingu erakorralise ülesütlemise korral on Primerol õigus tagatis realiseerida. Tagatise realiseerimisega seotud kulud kannab laenusaaja.